مدلحداکثر عرض چاپ (سانت)تعداد هد A4تعداد رنگحداکثر عرض دهنه ورودی (سانت)حداکثر طول چاپ و طول مدیای ورودیارتفاع هد (سانت)قیمت تحویل و نصب ایران با فیدر دستی (تومان)قیمت تحویل و نصب ایران با فیدر اتومات (تومان)
DTP-218011211480نامحدود111.5 میلیارد2 میلیارد
DTP-428011
422480نامحدود112 میلیارد2.5 میلیارد
DTP-6316020
6334160نامحدود202.5 میلیارد3 میلیارد
DTP-8416020
8444160نامحدود203 میلیارد3.5 میلیارد
DTP-10518020
10554180نامحدود203.5 میلیارد4 میلیارد
DTP-12620020
12664200نامحدود204 میلیارد4.5 میلیارد
به سفارش مشتریهر مضرب 21 به سفارش مشتریبه سفارش مشتری4به سفارش مشترینامحدودبه سفارش مشتریتماس لطفاتماس لطفا